ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування"

ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування"


1. Економіка
1.1. Відомості, які містять службову інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.
1.2. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, що за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.
1.3. Відомості про підприємства державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки, які не становлять державну таємницю.
1.4. Зведені відомості про складські запаси комплектуючих виробів і готової продукції підприємств, за винятком озброєння (боєприпасів, військової техніки, комплектуючих виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів).
2. Транспорт та зв'язок
2.1. Відомості за окремими показниками про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень залізничним, автомобільним, повітряним, водним транспортом спеціальних вантажів (виробів, матеріалів народногосподарських вантажів, що маю ть особливу цінність для держави, вантажів з небезпечними властивостями (вибухові та радіоактивні), які не становлять державну таємницю.
2.2. Відомості про дії чергових змін та посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій зв'язку за встановленими нормами та схемами передачі сигналів оповіщ ення, особливо важливих телеграм з мобілізаційних питань, які не становлять державної таємниці.
2.3. Зведені відомості про мобілізаційне розгортання відомчих формувань видів транспорту та галузі зв'язку, які не становлять державну таємницю.
2.4. Відомості за окремими показниками про організацію окремого об'єкта урядового та спеціального зв'язку.
2.5. Відомості про встановлення (зняття) телефонних апаратів урядового зв'язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв'язку.
3. Містобудування та архітектура
3.1. Графічна частина містобудівної документації , яка розроблена на картографічній основі, що має гриф «Для службового користування».
3.2. Відомості про координати геодезичних пунктів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяю ть обчислю вати або уточню вати вказані координати.
3.3. Спеціальні карти, створені в державній системі координат У СК-2000 або системі координат СК-63, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських підходів і перевалів масш табів 1: 50 000 - 1:200 000, карти ділянок крім масш табів 1: 25 000 і 1: 50 000.
3.4. Звіти про інженерні виш укування для складання проектів планування та забудови населених пунктів Чернівецької області.

3.5. Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масш табів 1: 10 000- 1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації), створені в державній системі координат УСК-200 або в системі координат СК-63, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілеспрямованості, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.
4. Житлово-комунальне господарство
4.1. Відомості, що розкриваю ть координати місць приєднань до комунальних водоводів о б ’єктів промисловості.
4.2. Організаційні заходи та технічні засоби охорони о б ’єктів комунального водозабезпечення.
4.3. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.
4.4. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.
4.5. Відомості про фактичні обсяги запасів, місця розташ ування поверхневих або підземних джерел водозабезпечення в районах і містах із населенням до 100 тисяч осіб та більше, якщ о такі відомості не становлять державну
таємницю.
4.6. Відомості, що розкриваю ть координати об’єктів теплопостачання, газопостачання та електропостачання.
5. Охорона здоров’я
5.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів охорони здоров’я , підприємств , закладів , установ, організацій галузі охорони здоров’я.
5.2. Відомості із забезпеченням виконавців мобілізаційних завдань м атеріально-технічними ресурсами в особливий період.
5.3. Відомості щодо показників з праці і кадрів, джерел забезпечення кадрами галузі охорони здоров’я на особливий період.
5.4. Відомості про надання медичних послуг в галузі охорони здоров’я вособливий період.
5.5. Відомості щодо номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву органу охорони здоров’я, підприємств, установ, організацій галузі охорони здоров’я.
5.6. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки галузі охорони здоров’я.
5.7. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за органом охорони здоров’я, підприємствами, закладами, установами, організаціями галузі охорони здоров’я.
5.8. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування органу охорони здоров’я, підприємства, закладу, установи, організації галузі охорони здоров’я.
5.9. Відомості про стан мобілізаційної готовності органу охорони здоров’я, підприємства, установи, організації галузі охорони здоров’я.
5.10. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу охорони здоров’я, підприємства, установи, організації галузі охорони здоров’я щ одо життєзабезпечення населення в особливий період.
5.11. Відомості про організацію оповіщ ення, управління і зв’язку, порядок переведення органу охорони здоров’я підприємства, установи, організації галузі охорони здоров’я на режим роботи в умовах особливого періоду.
5.12. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки закладів охорони здоров’я району.
5.13. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку органу охорони здоров’я, підприємства, установи, організації галузі охорони здоров’я.
5.14. Відомості про основні показники стану цивільного захисту підприємств, закладів, установ та організацій, що належить до сфери управління МОЗ України, та їх інж енерного захисту.
5.15. П ерсоналізовані відомості зі стану здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).
5.16. Реєстр осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інші реєстри осіб, хворих на різні захворювання.
5.17. Відомості за сукупністю всіх показників про роботу оперативного штабу медичної служби Глибоцького району з виконання оперативних завдань, направлених на стабілізацію епідситуації (документи, доручення, протоколи, доповідні та інші матеріали).
5.18. Відомості про потреби, обсяги заготівлі донорської крові або її компонентів у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
6. Цивільний захист населення
6.1. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
6.2. Заходи цивільного захисту на особливий період району, підприємств, установ, організацій, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
6.3. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно-небезпечних об’єктів (місце розташ ування об’єкта, кількість, умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масш таби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на хімічно-небезпечному об’єкті.
6.4. Відомості про пункти управління районної державної адміністрації, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
6.5. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
6.6. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
6.7. Перелік об ’єктів, віднесених до відповідних категорій з цивільного захисту.
6.8. Відомості про організацію системи оповіщення цивільного захисту, побудови системи зв'язку, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
6.9. Звіти згідно з Табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженого розпорядчим актом ДСНС України.
7. Мобілізаційна робота
7.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (конкретні цифрові показники, аналітичні та методичні матеріали тощо) щодо:
7.1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.
7.1.2. Виробництва і доставка технічних засобів та майна речової служби в особливий період.
7.1.3. Виробництва, закупівлі та доставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.
7.1.4. Виробництва і доставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.
7.1.5. Виробництва і доставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.
7.1.6. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.
7.1.7. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.
7.1.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.
7.1.9. Виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період.
7.1.10. Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період.
7.1.11. Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.
7.1.12. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інш их послуг в особливий період.
7.1.13. Виробництва найважливіш ої цивільної промислової продукції в особливий період.
7.1.14. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в органах виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.
7.1.15. Капітального будівництва в особливий період.
7.1.16. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.
7.1.17. Відомості про потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.
7.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
7.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
7.4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.
7.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підпадають під дію статей звдт.
7.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підпадають під дію статей ЗВДТ.
7.7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації, проведення навчальних зборів фахівців місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.
7.8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
7.9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
7.10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства.
7.11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.
7.12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.
7.13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
7.14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.
7.15. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.
7.16. Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію ЗВДТ.
7.17. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, підприємства, установи, організації.
7.18. Оперативно-технічна документація бойових постів та оперативних вузлів зв’язку.
7.19. Табелі термінових та строкових донесень, які не підпадають під дію ЗВДТ.
7.20. Схема організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот.
8. Оборонна робота
8.1. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у районі територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
8.2. Відомості про укомплектованість, забезпеченість та завдання підрозділу територіальної оборони району територіальної оборони.
8.3. Рішення(розпорядження) штабу ТрО району щодо організації та виконання завдань територіальної оборони та інших завдань.
8.4. Відомості про склад та завдання з ’єднань, частин і підрозділів Збройних Сил України та М іністерства внутріш ніх справ України на території району.
8.5. Відомості за окремими показниками про ступені бойової готовності військових частин, їх штабів та пунктів управління, терміни переведення у вищі ступені бойової готовності.
9. Безпека та охорона правопорядку
9.1. Відомості УСБ України, УМ ВС України, прокуратури Чернівецької області та інших правоохоронних органів, що надійшли до райдержадміністрації з грифом "Для службового користування", інформаційні листи, створені структурними підрозділами райдержадміністрації, що надаються у відповідь на звернення зазначених органів у разі, якщо інформація відповідає критеріям віднесення її до службової.
9.2. Відомості щодо громадян України, які приймали або плануються до прийняття участі у проведенні антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.
9.3. Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію ЗВДТ.
9.4. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголош енню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.
9.5. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом та не становлять державну таємницю.
9.6. Відомості про офіційні візити до Чернівецької області та району перших осіб держави:
- програм перебування та протоколів окремих заходів;
- списків об'єктів відвідування та учасників заходів;
- схем руху та розміщ ення учасників заходу на об'єктах відвідування.
9.7. Відомості, аналітичні висновки, прогнози, внаслідок розголошення яких м ож ливе поруш ення конституційних прав і свобод людини та громадянина, настання негативних наслідків в державі та області, створення перешкод у роботі державних органів.
10. Охорона держ авної таємниці
10.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, які не належать до державної таємниці відповідно до ЗВДТ.
10.2. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації режимних приміщень, зміст заходів пропускного та внутріш ньо-об’єктового режиму.
10.3. Зведені відомості щодо режимних приміщ ень (зон, територій) для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
10.4. Зведені відомості щодо обліку секретних документів в номенклатурах секретних справ.
10.5. Описи справ постійного зберігання, акти передачі документів на архівне зберігання.
10.6. Відомості щодо номенклатури посад працівників районної державної адміністрації, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, а також змін до неї.
10.7. Відомості про переліки посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності.
10.8. Відомості про переліки посад, які мають доступ до секретних мобілізаційних документів.
10.9. Зведені відомості з оформлення, надання та скасування допуску і доступу до державної таємниці.
10.10. Відомості щодо облікової карти про надання громадянинові допуску до державної таємниці та мотивованого запиту до органу Служби безпеки України про його надання.
10.11. Висновки про обізнаність громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю.
10.12. Положення про режимно-секретний орган районної державної адміністрації.
10.13. Посадові інструкції працівників режимно-секретного органу.
10.14. Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці.
10.15. Акти та протоколи засідань постійно-діючої експертної комісії з питань державної таємниці районної державної адміністрації, що не містять секретної інформації.
10.16. Акти перегляду експертною комісією з питань державної таємниці грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації.
10.17. Акти знищ ення секретних справ і документів.
10.18. Акти приймання-передавання матеріальних носіїв секретної інформації.
10.19. Акти перевірок стану охорони державної таємниці, ведення секретного діловодства, що не містять секретної інформації.
10.20. Відомості про забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду, надзвичайного стану або у разі виникнення загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації, які не належать до державної таємниці відповідно до ЗВДТ.
10.21. Відомості про організацію, результати службових розслідувань за фактами розголош ення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці.
11. Технічний захист інформації
11.1 Відомості про взаємодію районної держ авної адміністрації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, з питань організації технічного захисту інформації.
11.2. Відомості про планування, організацію запровадж ення заходів, вихідні дані, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації щ одо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулю є інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять держ авну таємницю , а також володіння якими дає змогу ініціювати несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.
11.3. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту), призначених для захисту інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством (крім тих, що становлять державну таємницю) на конкретному об ’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.
11.4. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарю вання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкриваю ть норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації (крім відомостей, віднесених до конфіденційних на підставі інших нормативно-правових актів та відомостей, що становлять державну таємницю).
11.5. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщ о ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами (крім відомостей, віднесених до конфіденційних на підставі інш их нормативно-правових актів та відомостей, що становлять державну таємницю ).
11.6. Окремі відомості щодо захисту інф ормації в автоматизованих системах, про організацію , порядок роботи користувачів, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
11.7. Відомості щ одо планування заходів зі створення, забезпечення функціонування та розвитку Н аціональної системи конфіденційного зв’язку, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю.
11.8. Відомості про організаційне забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що не становить держ авної таємниці.
12. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво
12.1. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які подаються суб’єктами підприємництва району з метою отримання разових, (індивідуальних) ліцензій на зовніш ньоекономічні операції, ліцензії на імпорт, експорт товарів.
12.2. Зведені відомості щодо забезпечення режиму секретності, організаційних та технічних заходів з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва
12.3. Акти експертизи матеріальних носіїв інформації, які планується передати іноземцям під час візитів іноземних делегацій.
12.4. Зведені відомості щодо зовніш ньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання району, що стосуються економічної безпеки регіону.
12.5. Відомості щодо розвитку відносин Глибоцького району з окремим регіоном (міжнародною організацією тощо), які містяться в технічних завданнях, директивах та вказівках на ведення переговорного процесу, володіння якими дає заінтересованій стороні змогу здійснювати вплив на потенційне співробітництво та які містять висновки і пропозиції щодо дій, які пропонується здійснити за різних сценаріїв розвитку.
13. Культура
13.1. Відомості про охоронну сигналізацію в музеях і місцях розміщення унікальних художніх цінностей.
13.2. Відомості про розробку охоронної сигналізації, спеціально призначеної для унікальних історико-культурних цінностей.
13.3. Відомості щодо етнокультурних та релігійних проблем, обумовлених сепаратистськими, ксенофобськими, шовіністичними та іншими дестабілізуючими антидержавними настроями і тенденціями, що можуть призвести до розпалювання ворожнечі та інших непередбачуваних подій.
13.4. Претензії інших держав і відповідно України на ті чи інші культурні цінності до їх остаточного з'ясування і узгодження з метою уникнення непорозумінь, ускладнень міжнародних стосунків тощо.
14. Соціальний захист населення
14.1. У загальнені відомості про осіб, що зберігаю ться в базах даних з проблем інвалідності (ЦБІ), єдиний державний автоматизований реєстр громадян, що маю ть право на пільги (ЄДАРП), автоматизована система обробки пенсійної документації (АСОПД/ Сомтех); програма комплексної автоматизації діяльності служб ж итлових субсидій «Ж итлова субсидія»; база даних одержувачів всіх видів державних соціальних допомог, щомісячної адресної допомоги особам, які переміщ аю ться з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (В РОМ).
14.2. Відомості щ одо дітей-сиріт, дітей позбавленихо батьківського піклування, дітей, що проживаю ть у сім ’ях, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей, які проживаю ть у будинках сімейного типу та прийомних сім ’ях.
14.3. Відомості щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
14.4. Відомості щодо попередження вчинення насильства в сім ’ї або реальну загрозу його вчинення.
15. Інше
15.1. Відомості про проведення службових розслідувань щодо державних службовців.
15.2. Інш і відомості, витік яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворуш енням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інш их лю дей, для запобігання розголош енню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету держ авних органів.

 

Copyright 2015 Глибоцька РДА - ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування".
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору