РЕГЛАМЕНТ Глибоцької районної державної адміністрації

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації    

_26.02.2018 р.__№_82__

   

 

РЕГЛАМЕНТ

Глибоцької районної державної адміністрації

 

Загальні положення


        1.        Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

2.         Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції,   зокрема   щодо   делегованих   Глибоцькою районною радою повноважень,     провадиться    головою, першим заступником голови,
заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації,   апаратом  районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

3.         Робота   районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством та цим Регламентом.

4.         Розподіл обов’язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням: повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі - структурні підрозділи районної державної адміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступника у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків) та затверджуються розпорядженням районної державної адміністрації.

 

Планування роботи районної державної адміністрації

6. Робота районної державної адміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються розпорядженням районної державної адміністрації.

7. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

8. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється відділом з питань внутрішньої політики та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків).

Пропозиції до перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи подаються до відділу з питань внутрішньої політики та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації відповідно не пізніше, ніж за 25 днів до початку року та 25 днів до початку кварталу згідно зі встановленою формою.

9.         Тижневий перелік основних заходів, які  відбуваються  в районі,
складається відділом з питань внутрішньої політики та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації за    пропозиціями    структурних    підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади (пропозиції подаються щосереди).

Планування роботи районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

10.       Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи,
спрямовані   на   виконання   Конституції   України,   законів   України,   актів
Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства),
доручень Прем’єр-міністра України, державних, обласних і регіональних програм соціально - економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а  також  делегованих   відповідною  радою   повноважень  та  забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації і його заступників та вжитгя додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади з виконання актів законодавства, розпоряджень обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ у відповідному структурному підрозділі районної державної адміністрації, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

11.       Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого
плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови.

Питання, які передбачалися планом роботи для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації чи нараді голови, інші заходи за участю голови районної державної адміністрації переносяться чи виключаються з плану роботи за погодженням з головою на підставі доповідної записки заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Інші питання, які передбачалися планом роботи районної державної адміністрації, переносяться чи виключаються з плану роботи за погодженням із заступниками голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) на підставі доповідної записки керівника підрозділу, який відповідає за підготовку запланованого питання.

12.       Робота    структурних    підрозділів    районної державної адміністрації проводиться  за квартальними і місячними  планами,  що  затверджуються заступниками голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Робота структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації проводиться за місячними планами, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

13. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи
структурного підрозділу та апарату районної державної адміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації.

14. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації,
структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації.

15.       Підготовка звіту про виконання перспективного  (річного)  та квартальних планів роботи районної державної адміністрації здійснюється відділом з питань внутрішньої політики та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації в термін до 20 числа місяця, що настає після планового періоду, на основі затверджених заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків) в термін до 5 числа місяця, що настає після планового періоду, звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються районної державної адміністрації та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

16.       Перенесення заходів, визначених   у планах роботи районної державної адміністрації допускається за умови належного обгрунтування виконавцем такої необхідності, але в межах кварталу протягом якого планувалося здійснення того чи іншого заходу.

 

Організація роботи апарату районної державної адміністрації

 

17. Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень, за дорученням голови районної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень з організаційних, кадрових та інших питань, віднесених до компетенції апарату;

організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити, на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання законодавчих актів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади;

вивчає та узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції з удосконалення їх діяльності;

здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голів обласної державної адміністрації та  районної державної адміністрації;

за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку на території району;

здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення засідань колегії районної державної адміністрації, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації, його першим заступником та заступником, робочих поїздок до району керівництва області;

організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обгрунтовані скарги і зауваження громадян;

проводить разом зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення; бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації на сесіях районної ради про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою;

проводить відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану, роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, веденням обліку кадрів, вживає заходи для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації;

здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове та інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку районної державної адміністрації;

забезпечує організацію прийому-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

18. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими комітетами ОТГ, сільських рад.

19. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про апарат, що затверджується головою районної державної адміністрації.

 

Кадрова робота

 

20.       Кадрова робота у районній державній адміністрації спрямовується  на
комплексне   вирішення   питання   щодо   комплектування   районної державної адміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.

21.       Організація    кадрової   роботи    в районної державної адміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

22.       Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації, у фінансовому управлінні районної державної адміністрації здійснює відділ аналізу звітності виконання місцевих бюджетів та роботи з персоналом, в управлінні праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації здійснює головний спеціаліст з юридичного забезпечення управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

23.       Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» в районній державній адміністрації проводиться конкурсною комісією районної державної адміністрації за пропозицією керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації.

Дисциплінарні провадження стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В» в районній державній адміністрації, здійснюється дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ районної державної адміністрації за ініціативою суб'єкта призначення.

24. Допуск до державної таємниці надається особам після призначення їх
на посади визначеної категорії. У разі звільнення таких працівників допуск до
державної таємниці, який їм було надано на цій посаді, скасовується.

25. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

26. Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому
порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами
Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних
підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій тощо.

27. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

28. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті районної державної адміністрації, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації, в фінансовому управлінні районної державної адміністрації - відділ аналізу звітності виконання місцевих бюджетів та роботи з персоналом, а в управлінні праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації - головний спеціаліст з юридичного забезпечення управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

 

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

30. Організація роботи з документами в районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

Інструкція з діловодства районної державної адміністрації затверджується її головою.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

31.       Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату районної державної адміністрації та керівники її структурних підрозділів.

32.       Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих
документів,  в  яких  встановлено  завдання  або які  містять  питання,  що
потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, актами і дорученнями Президента України, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів районної ради.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, актами і дорученнями Президента України, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів районної ради, за розглядом звернень громадян, у т.ч. і тих, які надходять від органів виконавчої влади вищого рівня здійснюється відділом документообігу та звернень громадян апарату  районної державної адміністрації.

33.       Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, актів і
доручень Президента України, доручень Прем’єр - міністра України, розпоряджень та доручень голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації розробляється, у разі потреби, план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи районної державної адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків).

34.       Контроль за виконанням  актів законодавства, актів і доручень
Президента України, доручень Прем’єр - міністра України, розпоряджень та
доручень голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів районної ради здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують етап виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і етапу виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова районної державної адміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

35.       Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається
відповідно Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади
вищою  рівня, підписує голова районної державної адміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків).

 

Організація роботи щодо розгляду звернень громадян, проведення

особистого прийому громадян та доступу до публічної інформації

 

36.       Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку
розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) та скарг.
Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та
проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ документообігу та звернень громадян апарату районної державної адміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

37.       Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою
райдержадміністрації або його заступниками (відповідно до розподілу
обов’язків), керівником апарату, керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації або її апарату.

38.       Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, його заступники, керівник апарату згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.

Відділ документообігу та звернень громадян апарату районної державної адміністрації, який відповідає за роботу із зверненнями громадян, аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обгрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

39.       Відділ документообігу та звернень громадян апарату районної державної адміністрації:

організовує роботу щодо розгляду звернень громадян з питань надання безоплатної первинної правової допомоги, особистого прийому таких громадян відповідно до вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;

забезпечує розгляд запитів на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація, згідно з порядком, який встановлюється окремим розпорядженням районної державної адміністрації;

організовує роботу щодо функціонування системи обліку публічної інформації.

 

Організація правового забезпечення діяльності

районної державної адміністрації

 

40.       Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний сектор апарату районної державної адміністрації.

Юридичний сектор з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації - керівнику апарату районної державної адміністрації.

41.       У своїй діяльності юридичний сектор керується Конституцією та
законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету
Міністрів України та постановами Верховної Ради  України, прийнятими
відповідно до Конституції і законів України та розпорядженнями обласної державної адміністрації і районної державної адміністрації.

42.       Основними завданнями юридичного сектору є:

правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами районної державної адміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

43.         Юридичний сектор відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень районної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних  органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний сектор, що затверджується головою районної державної адміністрації.

44.         Завідувач юридичного сектору:

здійснює керівництво роботою юридичного сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у районній державній адміністрації;

організовує роботу працівників юридичного сектору, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників сектору та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії районної державної адміністрації

 

45.         Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії,   робочі   групи  тощо),   служби  та   комісії.   Завдання,  функції   та
персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

46.         Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції
районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія районної державної адміністрації (далі - колегія) у складі голови   районної державної адміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

47.         До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається розпорядженням районної державної адміністрації, зміни до її складу також вносяться розпорядженням районної державної адміністрації.

48.         Засідання колегії скликаються та проводяться головою районної державної адміністрації, а в разі його відсутності - особою, на яку покладено
виконання обов’язків голови районної державної адміністрації.

49.         Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні
не менше половини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи районної державної адміністрації, позачергові - у міру потреби.

Дату і час проведення засідання колегії визначає голова районної державної адміністрації.

50.         Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю
голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована
процедура таємного голосування.   

Рішення колегії реалізуються шляхом видання розпоряджень районної державної адміністрації, якими вони вводяться в дію.

Засідання колегії оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем колегії або одним із заступників голови районної державної адміністрації, який виконував його обов’язки.

51.         Апарат районної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі стенографування (технічний запис).

52.         У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів України від 02.10.2003 № 1569 «Про затвердження Загального положення про колегію   центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації» та цим Регламентом.

 

Порядок підготовки та проведення нарад

 

53. Голова, перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

54. Організація підготовки проведення нарад за участю голови районної державної адміністрації покладається на апарат та відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, за участю заступників голови - на відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

Організація підготовки і проведення нарад головою районної державної адміністрації з адміністративно-управлінським активом із загальних питань покладається на відділ з питань внутрішньої політики та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

Відповідальність за організацію нарад з вузькогалузевих питань, що проводить  голова районної державної адміністрації,  покладається  на відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади згідно з їх компетенцією.

55.         Проект   порядку   денного   наради   за   участю   голови   районної державної адміністрації формується за пропозиціями голови, першого заступника,
заступника голови районної державної адміністрації та структурними підрозділами
районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів
виконавчої влади згідно з перспективним, щоквартальними планами роботи районної державної адміністрації.

Довідкові матеріали, проект доручень готуються відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади - виконавцями, які проводять захід, тези виступу – спільно з відділом з питань внутрішньої політики та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обгрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

56.         Формування складу учасників наради, організація їх запрошення та
реєстрація учасників наради покладається на структурні підрозділи районної державної адміністрації,  її апарату,  територіальні   органи   центральних  органів
виконавчої влади.

57.         Структурні  підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи    центральних органів виконавчої влади у разі необхідності, здійснюють   організацію   технічного забезпечення наради (показ слайдів).

58.         Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше,
ніж у триденний строк.  У  протоколі зазначаються  прізвища та ініціали
посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті
за результатами розгляду рішення.

Відділ документообігу та звернень громадян апарату районної державної адміністрації забезпечує: запис (на вимогу керівництва - диктофонний запис) та оформлення протоколу наради за участю голови районної державної адміністрації, а у разі необхідності - протоколу доручень, наданих головою районної державної адміністрації.

Посадові особи, відповідальні за підготовку наради, спільно із відділом документообігу та звернень громадян апарату районної державної адміністрації в триденний термін після проведення заходу доопрацьовують протокол і доручення з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених під час обговорення.

Протокол наради підписує головуючий.

59.         Контроль  за  виконанням  доручень  здійснює  відділ документообігу та звернень громадян апарату районної державної адміністрації.

60. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в
установленому порядку розпорядження районної державної адміністрації або наказ
керівника апарату, керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

61. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок
денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою
районної державної адміністрації посадова особа.

62. Наради в районній державній адміністрації проводяться відповідно до цього Регламенту   та   порядку   підготовки   і   проведення    нарад   в   районній державній адміністрації, який затверджується відповідним розпорядженням районної державної адміністрації.

 

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

районної державної адміністрації

 

63.         Голова районної державної адміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр - міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень районної державної адміністрації розпорядження.

64.         Проекти розпоряджень районної державної адміністрації (далі проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади та інші установи.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій  

65. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

66. Проекти   розпоряджень  підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації, працівниками апарату районної державної адміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку – завідувачем юридичного сектору, начальником відділу документообігу та звернень громадян). Візування оформляється у вигляді аркуша погодження до проекту розпорядження (додаток 1). у якому зазначаються посада, ініціали і прізвище осіб, які візують проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень районної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем’єр - міністра України, погоджуються не пізніше, ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Відповідальність, у межах своїх посадових повноважень за зміст розпорядження несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують.

67.         Головний   розробник готує пояснювальну записку до проекту, розпорядження      (додаток  2),     що  повинна    містити          необхідні                розрахунки, обгрунтування   і   прогнози   соціально    -        економічних   та   інших     результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно - довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

68. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою
зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення
включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого
розпорядження   одночасно   з   основним   проектом.   До   таких   проектів
розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 3), у якій зазначаються
положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно
викладення їх у новій редакції.

69. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження
головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи,
що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення
щодо врахування пропозицій чи обгрунтування їх відхилення в цілому або
частково.

70. Проект розпорядження із соціально - економічних питань, як правило,
має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану
справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем,
визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально - економічного розвитку району у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

71.         Проекти розпоряджень, які носять нормативно - правовий характер та
пов’язані з використанням бюджетних коштів, у відповідності до
розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання зміцнення фінансово -
бюджетної дисципліни» від 19.01.2011 № 148-р, погоджуються з Державною
фінансовою інспекцією в Чернівецькій області.

72.         Проекти розпоряджень з питань, передбачених розпорядженням
Антимонопольного комітету України «Про затвердження  Положення  про
порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень
органів державної влади, органів адміністративно - господарського управління
та   контролю,   органів   місцевого   самоврядування   щодо   демонополізації
економіки,  розвитку конкуренції та антимонопольного  регулювання»  від
01.04.1994 № 4-р, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.04.1994 №78/287  (зі змінами та доповненнями), погоджуються з Чернівецьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

73.         У  разі   розроблення   проекту  розпорядження,  який  має  ознаки
регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного
впливу   відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

копію рішення Держпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеною органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

74.         Підготовлений    проект    розпорядження підписується керівником
органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 66 - 68 цього Регламенту.

За дорученням голови районної державної адміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату районної державної адміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та, у разі потреби, здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обгрунтоване прохання посадової особи апарату районної державної адміністрації.

Загальний строк підготовки проекту розпорядження не повинен перевищувати 30 календарних днів.

75.         Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у
юридичному секторі.

Проект розпорядження під час його погодження передається до юридичного сектору апарату районної державної адміністрації перед поданням на візування заступнику голови районної державної адміністрації в терміни, що дають змогу ретельно вивчити його на відповідність чинному законодавству, але не пізніше, як за добу до внесення відповідного проекту на розгляд голові районної державної адміністрації.

Юридичний сектор опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний сектор під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим ним Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний сектор готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний сектор готує висновок (додаток 4).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно - правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

76.         Проекти  розпоряджень  підлягають обов’язковій  антикорупційній
експертизі у відділі взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань надзвичайних ситуацій апарату районної державної адміністрації перевіряє проекти нормативно-правових актів, що видаються районною державною адміністрацією (антикорупційна експертиза), на предмет наявності в них положень, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, з метою запобігання виникненню передумов для вчинення таких порушень, та у разі їх виявлення вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо їх усунення.

77.         Якщо   під  час  опрацювання   проекту   розпорядження   виявлено
необхідність внесення до  нього  істотних  змін,  проект  повертається для
доопрацювання та повторного погодження.

78. Проект розпорядження візується працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку завідувачем юридичного сектору, першим заступником голови або заступником голови райдержадміністрації, що відповідає за його підготовку), та передається керівнику апарату районної державної адміністрації.

79.         Відповідальність за якісну  підготовку  проектів розпоряджень  і
конкретного питання  несе посадова особа, яка безпосередньо забезпечує
підготовку   проекту   розпорядження   (керівник   відповідного   структурного
підрозділу районної державної адміністрації, її апарату, керівник територіального
органу центрального органу виконавчої влади тощо).

80.         Розпорядження районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінню юстиції у Чернівецькій області, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 (зі змінами).

Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації спільно з відділом документообігу та звернень громадян апарату районної державної адміністрації та головним розробником проекту розпорядження забезпечує подання відповідного розпорядження на державну реєстрацію у п’ятиденний термін після його видання.

Розпорядження районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлені більш пізній строк введення їх у дію, але не раніше для його опублікування в засобах масової інформації.

Розпорядження районної державної адміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

81. Підписані головою районної державної адміністрації розпорядження реєструються відділом документообігу та звернень громадян апарату районної державної адміністрації та надсилаються зацікавленим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилки, за повноту і правильність складання якого відповідає головний розробник.

Копії розпоряджень засвідчуються печаткою відділу документообігу та звернень громадян апарату районної державної адміністрації.

Розпорядження, підписані головою районної державної адміністрації, в установленому порядку оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Додатки до розпоряджень районної державної адміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату районної державної адміністрації.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про   засади   державної     регуляторної   політики   у   сфері   господарської діяльності»      здійснення  відстеження результативності прийнятого розпорядження.

82. Оригінали розпоряджень зберігаються у відділі документообігу та звернень громадян апарату районної державної адміністрації протягом двох років, після чого передаються на зберігання до архіву райдержадміністрації.

 

Публічне обговорення проекту розпорядження

районної державної адміністрації

 

83. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

84.         Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження   приймає   голова   районної державної адміністрації  на   підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обгрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9,12,13 і 20 'Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проект розпорядження, який має ознаки нормативно-правового акта оприлюднюється у порядку, встановленому статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації у підрозділі «Проекти документів» розділу «Доступ до публічної інформації».

Оприлюднення проекту розпорядження, який має ознаки нормативно-правового акта, здійснюється відділом з питань внутрішньої політики та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації на підставі службової записки керівника структурного підрозділу чи органу, визначеного пунктом 64 Регламенту та який є головним розробником проекту розпорядження, на ім'я начальника відділу з питань внутрішньої політики та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації, що містить клопотання щодо необхідності оприлюднення проекту розпорядження. Разом зі службовою запискою головний розробник надає відділу з питань внутрішньої політики та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації електронну версію проекту розпорядження.

 

85.         Організація проведення публічного обговорення покладається на
головного розробника.

Головний розробник подає відділу з питань внутрішньої політики та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обгрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

86.         Пропозиції та зауваження, що надійшли у  процесі  публічною
обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником,
узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації.

 

Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

87.         Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в
установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання
покладених на районну державну адміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється в установленому законодавством порядку.

88.         Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

89.         Проект акта Кабінету Міністрів  України  подається  районною державною адміністрацією  відповідно   до   встановлених   Регламентом   Кабінету
Міністрів України вимог.

Проект акта Кабінету Міністрів України подається на розгляд районній державній адміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами та розглядається в установленому цим Регламентом порядку.

Під час розгляду поданого районною державною адміністрацією проекту акта Кабінету Міністрів України голова районної державної адміністрації має право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

90. Інформаційно-аналітичне забезпечення регіонального управління, адміністрування, розвиток та технічне обслуговування  інтегрованої інформаційно-аналітичної системи регіонального управління здійснює обласне комунальне підприємство «Адміністратор системи електронного урядування».

Райдержадміністрація взаємодіє з обласним комунальним підприємством «Адміністратор систем електронного урядування» у порядку, затвердженому обласною державною адміністрацією.

Збирання, оброблення і зберігання інформації в інтегрованій інформаційно аналітичній системі регіонального управління здійснюються відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».  Захист інформації в інтегрованій інформаційно-аналітичній системі регіонального управління забезпечується відповідно до нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації.

 

 

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                 В.Безверхня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до пункту 67 Регламенту Глибоцької

районної державної адміністрації

 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту розпорядження районної державної адміністрації

«______________________________»

(назва документа)

 

Виконавець:

 

___________________                  _______              ______________                   ______

(найменування посади)                (підпис)                    (ініціали, прізвище)             (дата)

 

 

Погоджено:

 

___________________                  _______              ______________                   ______

(найменування посади)                (підпис)                    (ініціали, прізвище)             (дата)

 

___________________                  _______              ______________                   ______

(найменування посади)                (підпис)                    (ініціали, прізвище)             (дата)

 

___________________                  _______              ______________                   ______

(найменування посади)                (підпис)                    (ініціали, прізвище)             (дата)

 

___________________                  _______              ______________                   ______

(найменування посади)                (підпис)                    (ініціали, прізвище)             (дата)

 

___________________                  _______              ______________                   ______

(найменування посади)                (підпис)                    (ініціали, прізвище)             (дата)

 

___________________                  _______              ______________                   ______

(найменування посади)                (підпис)                    (ініціали, прізвище)             (дата)

 

___________________                  _______              ______________                   ______

(найменування посади)                (підпис)                    (ініціали, прізвище)             (дата)

 

___________________                  _______              ______________                   ______

(найменування посади)                (підпис)                    (ініціали, прізвище)             (дата)

 

___________________                  _______              ______________                   ______

(найменування посади)                (підпис)                    (ініціали, прізвище)             (дата)

 

 

 

 

Додаток 2

до пункту 68 Регламенту Глибоцької

районної державної адміністрації

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження _______________________________

                                 (назва)

 

 

1.  Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження

 

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем’єр - міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв’язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

2.  Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

3.  Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов’язків громадян, про це зазначається окремо.

 

4.  Фінансово-економічне обгрунтування

Наводяться фінансово - економічне обгрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово - економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

5.  Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

6.  Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують, положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

 

7.  Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

8.  Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 

 

 

 

___________________________                ______________     __________________

(найменування посади керівника                               (підпис)                (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

 

 

____ ______________20____р.

 

 

Додаток 3

до пункту 69 Регламенту Глибоцької

районної державної адміністрації

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту розпорядження _______________________________

                                 (назва)

 

 

 

Зміст положення чинного розпорядження

 

 

Зміст відповідального положення проекту розпорядження

 

 

 

 

 

 

____________________________              _______     _________________

(найменування посади керівника                               (підпис)          (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

 

 

____ ______________20____р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до пункту 76 Регламенту Глибоцької

районної державної адміністрації

 

 

ВИСНОВОК

юридичного сектору апарату Глибоцької райдержадміністрації
до проекту розпорядження ___________________

(назва)

 

Проект розпорядження розроблено______________________________________

(найменування структурного підрозділу,

 

_________________________________________________________________________________

(іншого органу, що є головним розробником)

 

1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

 

1)__________________________________________________________________

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

 

__________________________________________________________________________________

розпорядженням голови райдержадміністрації)

 

 2)_____________________________________________________________________

(вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються недоліки,

 

_______________________________________________________________________________

зокрема логічні та змістові)

 

 2.Узагальнений висновок________________________________________________

                                                        (наводиться узагальнений висновок та пропозиції

____________________________________________________________________

щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обгрунтованість

 

_______________________________________________________________________________

проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

  Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

 

______________________________       ____________   __________________

(найменування посади працівника                                   (підпис)                         (ім’я та прізвище)

юридичного сектору)

 

______________________________           ____________          __________________

(керівник юридичного сектору)                            (підпис)                         (ім’я та прізвище)

 

____ _____________20__р.

Copyright 2015 Глибоцька РДА - РЕГЛАМЕНТ Глибоцької районної державної адміністрації.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору