РЕГЛАМЕНТ Глибоцької районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови районної державної адміністрації 30.09.2013 № 243
 
РЕГЛАМЕНТ Глибоцької районної державної адміністрації Загальні положення
1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).
2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих Глибоцькою районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.


3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави. Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. Висвітлення діяльності райдержадміністррації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством та цим Регламентом.
4. Розподіл обов’язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням: повноважень і функцій посадової особи; управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою; підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики; порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.
5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також з завідувачем юридичного сектору (далі - юридичний сектор) апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням райдержадміністрації. Планування роботи райдержадміністрації
6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються розпорядженням райдержадміністрації.
7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.
8. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків). Пропозиції до перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи подаються до відділу організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації відповідно не пізніше, ніж за 25 днів до початку року та 25 днів до початку кварталу згідно зі встановленою формою.
9. Тижневий перелік основних заходів, які відбуваються в районі, складається відділом організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади (пропозиції подаються щосереди). Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
10. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних, обласних і регіональних програм соціально - економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих відповідною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики. До планів роботи райдержадміністрації включаються: актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соліально-економічного розвитку району або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації і його заступників та вжитгя додаткових заходів; перелік актів законодавства, розпоряджень райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю; основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю. Плани повинні містити питання: підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи; діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади з виконання актів законодавства, розпоряджень облдержадміністрації та райдержадміністрації. Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ у відповідному структурному підрозділі райдержадміністрації, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.
11. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови. Питання, які передбачалися планом роботи для розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації чи нараді у голови, інші заходи за участю голови райдержадміністрації переносяться чи виключаються з плану роботи за погодженням з головою на підставі доповідної записки заступників голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Інші питання, які передбачалися планом роботи райдержадміністрації, переносяться чи виключаються з плану роботи за погодженням із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) на підставі доповідної записки керівника підрозділу, який відповідає за підготовку запланованого питання.
12. Робота структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Робота структурних підрозділів апарату райдержадміністрації проводиться за місячними планами, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації. Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.
13. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.
14. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.
15. Підготовка звіту про виконання перспективного (річного) та квартальних планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації в термін до 20 числа місяця, що настає після планового періоду, на основі затверджених заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків) в термін до 5 числа місяця, що настає після планового періоду, звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами. Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.
16. Відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території» від 24.05.2013 №307 голова райдержадміністрації здійснює попереднє письмове погодження планів роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади у 3-х примірниках подаються відділу організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації для подальшого подання їх заступникам голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків для візування та голові райдержадміністрації для погодження. Плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади попередньо візуються на звороті останньої сторінки плану заступниками голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків. Погоджений головою райдержадміністрації примірник плану роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади зберігається у відділі організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації. Організація роботи апарату райдержадміністрації
17. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань: опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату; здійснює опрацювання проектів розпоряджень, за дорученням голови райдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень з організаційних, кадрових та інших питань, віднесених до компетенції апарату; організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити, на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»; перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання законодавчих актів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади; вивчає та узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції з удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації; за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку на території району; здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації; готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації; здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, інших заходів, що проводяться головою райдержадміністрації, його першим заступником та заступниками, робочих поїздок до району керівництва області; організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до райдержадміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обгрунтовані скарги і зауваження громадян; проводить разом зі структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення; бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації на сесіях районної ради про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою; проводить відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації плану, роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходи для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників райдержадміністрації: здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове та інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації; забезпечує організацію прийому-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці; провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці; виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.
18. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими комітетами селищної, сільських рад.
19. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про апарат, що затверджується головою райдержадміністрації. Кадрова робота
20. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.
21. Організація кадрової роботи в райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.
22. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює відділ організаційно – кадробової роботи апарату, у структурних підрозділах райдержадміністрації - відділ (сектор) кадрової робота. Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.
23. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку. Голова райдержадміністрації погоджує: призначення на посади, звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців. Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійсниться відповідно до законодавства.
24. Допуск до державної таємниці надається особам після призначення їх на посади визначеної категорії. У разі звільнення таких працівників допуск до державної таємниці, який їм було надано на цій посаді, скасовується.
25. В райдержадміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199 резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.
26. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в райдержадміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.
27. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій тощо.
28. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.
29. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням
30. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.1 1.2011 № 1242. Інструкція з діловодства райдержадміністрації затверджується її головою. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.
31. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату райдержадміністрації та керівники її структурних підрозділів.
32. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення. Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, актами і дорученнями Президента України, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів районної ради. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, актами і дорученнями Президента України, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів районної ради здійснюється сектором контролю апарату райдержадміністрації, за розглядом звернень громадян, у т.ч. і тих, які надходять від органів виконавчої влади вищого рівня – загальним сектором апарату райдержадміністрації.
33. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, актів і доручень Президента України, доручень Прем’єр - міністра України, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації розробляється, у разі потреби, план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків).
34. Контроль за виконанням актів законодавства, актів і доручень Президента України, доручень Прем’єр - міністра України, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів районної ради здійснюється шляхом: аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців; систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують етап виконання документів; проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і етапу виконання завдань безпосередньо на місцях; розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації. За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.
35. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подасться відповідно Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищою рівня, підписує голова райдержадміністрації. Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків). Організація роботи щодо розгляду звернень громадян, проведення особистого прийому громадян та доступу до публічної інформації 36. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) та скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний сектор апарату райдержадміністрації. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348. 37. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступниками (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату
38. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його заступники, керівник апарату згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації. Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому. Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації. Загальний сектор апарату райдержадміністрації, який відповідає за роботу із зверненнями громадян, аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обгрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.
39. Загальний сектор апарату райдержадміністрації: організовує роботу щодо розгляду звернень громадян з питань надання безоплатної первинної правової допомоги, особистого прийому таких громадян відповідно до вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу»; забезпечує розгляд запитів на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація, згідно з порядком, який встановлюється окремим розпорядженням райдержадміністрації; організовує роботу щодо функціонування системи обліку публічної інформації. Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації
40. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний сектор апарату райдержадміністрації. Юридичний сектор з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату райдержадміністрації.
41. У своїй діяльності юридичний сектор керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України та розпорядженнями облдержадміністрації і райдержадміністрації.
42. Основними завданнями юридичного сектору є: правове забезпечення діяльності райдержадміністрації; організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації; підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства. 43. Юридичний сектор відповідно до покладених на нього завдань: забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації; проводить правову експертизу проектів розпоряджень райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства; визначає, які розпорядження райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції; надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків; представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів; виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний сектор, що затверджується головою райдержадміністрації.
44. Завідувач юридичного сектору: здійснює керівництво роботою юридичного сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань; бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації; організовує роботу працівників юридичного сектору, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників сектору та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством; виконує інші передбачені законодавством функції. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації
45. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації. З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 утворюється громадська рада. Рішення зазначених органів оформляються протоколами.
46. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія райдержадміністрації (далі - колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
47. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування. До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники. Кількісний та персональний склад колегії райдержадміністрації визначається розпорядженням райдержадміністрації, зміни до її складу також вносяться розпорядженням райдержадміністрації.
48. Засідання колегії скликаються та проводяться головою радержадміністрації, а в разі його відсутності - особою, на яку покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації.
49. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини загальної кількості її членів. Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові - у міру потреби. Дату і час проведення засідання колегії визначає голова райдержадміністрації.
50. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування. Рішення колегії реалізуються шляхом видання розпоряджень райдержадміністрації, якими вони вводяться в дію. Засідання колегії оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем колегії або одним із заступників голови райдержадміністрації, який виконував його обов’язки.
51. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі стенографування (технічний запис).
52. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1569 «Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації», з урахуванням вимог пункту 4 статті 3 Указу Президента України від 24.05.2013 № 307 «Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території» та цим Регламентом. Порядок підготовки та проведення нарад
53. Голова, перший заступник голови, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.
54 Організація підготовки проведення нарад за участю голови райдержадміністрації покладається на апарат та відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, за участю заступників голови - на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади. Організація підготовки і проведення нарад головою райдержадміністрації з адміністративно-управлінським активом із загальних питань покладається на відділ організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації. Відповідальність за організацію нарад з вузькогалузевих питань, що проводить голова райдержадміністрації, покладається на відповідні структурні підрозділи адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади згідно з їх компетенцією. 55. Проект порядку денного наради за участю голови райдержадміністрації формується за пропозиціями голови, першого заступника, заступників голови райдержадміністрації та структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади згідно з перспективним, щоквартальними планами роботи райдержадміністрації. Довідкові матеріали, проект доручень готуються відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади - виконавцями, які проводять захід, тези виступу - спільно з відділом з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обгрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради. 56. Формування складу учасників наради, організація їх запрошення та реєстрація учасників наради покладається на структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, територіальні органи центральних органів виконавчої влади.
57. Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади у разі необхідності, здійснюють організацію технічного забезпечення наради (показ слайдів). 58. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше, ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Загальний сектор апарату райдержадміністрації забезпечує: запис (на вимогу керівництва - диктофонний запис) та оформлення протоколу наради за участю голови райдержадміністрації, а у разі необхідності - протоколу доручень, наданих головою райдержадміністрації. Посадові особи, відповідальні за підготовку наради, спільно із загальним сектором апарату райдержадміністрації в триденний термін після проведення заходу доопрацьовують протокол і доручення з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених під час обговорення. Протокол наради підписує головуючий.
59. Контроль за виконанням доручень здійснює сектор контролю апарату райдержадміністрації.
60. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження райдержадміністрації або наказ керівника структурною підрозділу райдержадміністрації.
61. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.
62. Наради в райдержадмініст

Copyright 2015 Глибоцька РДА - РЕГЛАМЕНТ Глибоцької районної державної адміністрації.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору