РОЗПОРЯДЖЕННЯ 22.09.2011 № 337

Про районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення
Зареєстровано в Глибоцькому районному управлінні юстиції 03.10.2011р. за № 12/381

Керуючись п. 9 ст. 23, ст. 39, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 року № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері занятості населення», на виконання розпорядження Чернівецької облдержадміністрації від 01.06.2011р. №350-р «Про утворення обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення», з метою детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення району та у зв’язку із кадровими змінами:
1. Створити районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення та затвердити її склад, що додається.
2. Затвердити Положення про районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, що додається.
3. Загальному сектору (Н.М. Букатар) спільно з юридичним сектором (М.В. Крилюк) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до районного управління юстиції.
4. Відділу з питань внутрішньої політики (Г.В. Костецька) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації.
5. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації в районному управлінні юстиції, але не раніше оприлюднення в засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Л.І. Калинюк.
Голова райдержадміністрації М.Г. Загарюк

СКЛАД
районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення
Калинюк Ларіса Іванівна керівник групи, заступник голови райдержадміністрації
Лазоренко Степан Іванович заступник керівника групи, начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
Данчінська Валентина Василівна секретар групи, головний спеціаліст відділу праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
Члени районної робочої групи
Воробець Микола Іванович начальник сектору ДСБЕЗ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області (за згодою)
Репіховський Іван Романович начальник державної податкової інспекції в Глибоцькому районі (за згодою)
Крецу Іван Пентелейович начальник управління Пенсійного фонду в Глибоцькому районі (за згодою) Микитюк Лідія Петрівна начальник управління економіки райдержадміністрації
Шородок Степанія Георгіївна начальник фінансового управління райдержадміністрації
Галіп Сергій Дмитрович начальник фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (за згодою)
Заблотовська Олена Октавьянівна директор Глибоцького районного центру зайнятості (за згодою) Ротар Людмила Павлівна в.о. начальника управління статистики в Глибоцькому районі (за згодою) Семанюк Ярослав Дмитрович начальник контрольно-ревізійного управління в Глибоцькому районі (за згодою)
Дамаскін Іван Георгійович головний державний інспектор праці у Глибоцькому районі Чернівецької області (за згодою)
Карлійчук Ілля Дорофтейович начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Глибоцькому районі ( за згодою)
Ковальова Світлана Василівна голова Федерації роботодавців в Глибоцькому районі
Авраменко Ольга Василівна голова Глибоцької ради професійних спілок (за згодою)
Керівник апарату райдержадміністрації І.А. Баланюк

ПОЛОЖЕННЯ про районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення
1. Районна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення є постійно діючим дорадчим органом, що утворюється при районній державній адміністрації. 2. Районна робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, постановами, рішеннями і розпорядженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також Положенням про районну робочу групу. 3. Основними завданнями районної робочої групи є: а) забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення; б) підготовка пропозицій стосовно визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. 4. Районна робоча група відповідно до покладених на неї завдань: а) проводить щоквартально звірку даних державної податкової інспекції, управління Пенсійного фонду, державної служби зайнятості та фонду соціального страхування щодо кількості найманих працівників, за яких сплачуються страхові внески; б) здійснює перевірки легалізації заробітної плати та зайнятості населення безпосередньо на підприємствах, в організаціях, установах та у підприємців; в) проводить аналіз відповідності кількості найманих працівників обсягам господарської діяльності; г) проводить роботу зі збирання та моніторингу інформації про факти нелегальної виплати заробітної плати і зайнятості населення; д) здійснює аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов'язаних з легальною виплатою заробітної плати і зайнятості населення; є) розглядає результати ризикоорієнтованого аудиту та моніторингу (перевірок), проведеного органами Пенсійного фонду, Державної податкової служби та Територіальної державної інспекції праці у Чернівецькій області; ж) розробляє та подає Глибоцькій районній державній адміністрації пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення та запровадження нових механізмів запобігання нелегальній виплаті заробітної плати і зайнятості населення; з) забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової інформації питань щодо справ з легалізацією виплати заробітної плати і зайнятості населення, інформує населення щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно. 5. Районна робоча група має право: а) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; б) запрошувати, на свої засідання представників органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій для розгляду питань щодо легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення; в) залучати до участі у своїй роботі представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організації за погодженням з їх керівниками. 6. Районну робочу групу очолює заступник голови районної державної адміністрації. До складу районної робочої групи входять представники органів виконавчої влади, територіальних органів Пенсійного фонду, Територіальної державної інспекції праці у Чернівецькій області, Державної податкової служби, державної статистики, Державної фінансової інспекції, Міністерства внутрішніх справ, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також за згодою - представники об'єднань організацій роботодавців, профспілок та інших громадських організацій. 7. Голова районної робочої групи: 1) скликає засідання районної робочої групи та головує на них; 2) здійснює керівництво діяльністю районної робочої групи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань; 3) розподіляє обов'язки між членами районної робочої групи; 4) координує діяльність районної робочої групи з органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями; 5) підписує протоколи засідань та інші документи, підготовлені районною робочою групою за результатами її діяльності. У разі відсутності голови районної робочої групи його обов'язки виконує його заступник. 8. Формою роботи районної робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови районної робочої групи, але не рідше, ніж один раз на квартал. Члени районної робочої групи мають право ініціювати проведення позачергових засідань. Засідання районної робочої групи веде голова, а у разі його відсутності заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні районної робочої групи забезпечує її секретар. Засідання районної робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. 9. На засіданнях районна робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації районної робочої групи приймаються простою більшістю голосів членів районної робочої групи, що присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні робочої групи. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання районної робочої групи, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем і надсилається у триденний строк усім членам робочої групи. Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної робочої групи здійснює районна державна адміністрація.
Керівник апарату районної державної адміністрації І.А. Баланюк

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта 30.09.2011р Розпорядження голови райдержадміністрації № 326 від 01.09.2011 «Про районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення»

Відстеження результативності проведено управлінням праці та соціального захисту населення Глибоцької райдержадміністрації. Цілі прийняття акта: Основною метою державного регулювання є приведення регуляторного акту у відповідність до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення», на виконання розпорядження Чернівецької облдержадміністрації від 01.06.2011 № 350-р «Про утворення обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення» та з метою детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення району. Тип відстеження Базове. Методи одержання результатів відстеження результативності: Шляхом проведення моніторингу та складання актів обстеження суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність на території району та використовують працю найманих працівників. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність, а також способи одержання даних: На підставі звітності, які надають підприємства до органів управління статистики в Глибоцькому районі, державної податкової інспекції в Глибоцькому районі та управління Пенсійного фонду в Глибоцькому районі. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. Ціль прийняття легалізація виплати заробітної плати та зайнятості населення збільшення надходжень до місцевого бюджету, вдосконалення відносин з суб’єктами господарювання шляхом проведення комплексних перевірок, щодо дотримання вимог чинного законодавства при використанні найманої робочої сили.
Начальник управління праці та соціального захисту населення С.І. Лазоренко

Copyright 2015 Глибоцька РДА - РОЗПОРЯДЖЕННЯ 22.09.2011 № 337.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free
Версія сайту для
людей з вадою зору